Sidemount Cave Diver

450,00 

Kategórie: , Product ID: 4806

Popis

Charakteristika:
Cave Diver je skúsený potápač so znalosťou správneho použitia vyžadovanej výstroje a zručnosťami
nevyhnutnými pre bezpečné naplánovanie a vykonanie jaskynných ponorov.

Kvalifikácia:
Táto certifikácia oprávňuje potápať sa s rovnako kvalifikovaným potápačom v jaskyniach a sprevádzať potápačov s kvalifikáciou cavern diver v kavernoch.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti: Uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň CMAS
P ** alebo ekvivalent, nitrox diver, cavern diver certifikáciu a ďalej nasledovné vedomosti:
• výcvikových štandardoch a bezpečnostných pravidlách pre bezpečný pohyb v jaskyniach,
• úlohe, funkcii a správnom zaobchádzaní s výstrojov požadovanou pre jaskynné potápanie, vrátane práce s vodiacou šnúrou,
• základoch používania nitroxu s osobitným ohľadom na potápanie v jaskyniach,
• dekompresných postupoch vrátane dekompresie s kyslíkom,
• etikete jaskynného potápačov,
• ochrane jaskýň.

Oprávnenie:
Samostatne sa potápať v jaskyni v zóne 1 (cavern) a v zóne 2 (jaskyňa) , v skupine 2 až 4 potápačov , ktorí sú držiteľmi kvalifikácie Cave Diver (Cave Diver 2) alebo ekvivalent, keď:
a ) sú oboznámení s miestom a špecifickými podmienkami daného ponoru ,
b ) aktuálne podmienky na lokalite ( viditeľnosť , prúdy, apod.) nie sú výrazne horšie než tie, za akých prebiehal ich výcvik,
c) prienik do jaskyne je obmedzený 1/3 zásobou plynu,
d) prienik do jaskyne je obmedzený hĺbkou 50m.
Táto certifikácia oprávňuje potápať sa s rovnako kvalifikovaným potápačom v jaskyniach a sprevádzať potápačov s kvalifikáciou cavern diver v kavernoch.

Charakteristika zóny 2: Je definovaná ako zóna, ktorá leží za hranicou denného svetla v oblasti úplnej temnoty a spĺňa nasledujúce charakteristiky:
1. Priečny prierez je dostatočne veľký, aby prešli zároveň dvaja potápači v kompletnom výstroji, žiadna zúženie alebo úžiny.
2. Maximálna hĺbka je 50 m.
3. Viditeľnosť je väčšia ako 3 m.
4. Penetrácia je obmedzená spotrebovaním maximálne 1/3 celkového objemu základného dýchacieho média, fľaše uložené cestou späť a prídavné fľaše sa nezapočítavajú. Je vylúčené potápanie v ďalších sifónoch a v ponorových oblastiach.
5. Sú povolené slučky, okruhy a traverzy.
6. Profily zahŕňajúce dekompresiu s dekompresnými fľašami (s dekompresnými zmesami) sú povolené.
7. Priestory nemusí byť vystrojenie fixnou vodiacou šnúrou, môže chýbať alebo byť prerušená.

Potápanie v zóne 2 rozhodne nepatrí do oblasti bežného rekreačného potápania, patrí do oblasti jaskynného potápanie, a to v skutočnom význame tohto slova. V tejto zóne sú časté ponory s dlhšími dekompresnými zastávkami.

Zručnosti:
Okrem schopností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň cavern diver musí byť uchádzač schopný:
• naplánovať ponor skupiny potápačov v kavernoch a jaskyniach,
• pripraviť inštruktáž pred a po ponore,
• ovládať špecifické potápačské metódy pre jaskyne, vrátane vedenia, vyväzovanie a sledovanie vodiacej šnúry,
• mapovať v jaskyne na základnej úrovni (náčrt, polygón, mapa s profilmi),
• vypočítať spotrebu dýchacieho média a naplánovať ponor s použitím tretinového pravidla, rovnako ako ďalších obmedzujúcich pravidiel, a rozumieť dôvodom pre ich použitie,
• dokonale sa orientovať v jaskyniach i za nulovej viditeľnosti alebo pri úplnej strate svetla a bezpečne sa
vrátiť k východu,
• rozpoznať a riešiť krízové ​​situácie a potápačské nehody, poznať príslušné postupy prvej pomoci a starostlivosti o postihnutého na lokalite vrátane organizácie ďalších podporných akcií a privolania záchranných zložiek

Povinné úkony:
Uchádzač musí správne vykonať:
1. Určenie individuálnej spotreby vzduchu plávaním pod vodou na vzdialenosť 250-300 m, hĺbka
10-20 m, čas 10-15 min.
2. Potápanie bezo svetla alebo nulovej viditeľnosti (event. zaslepená maska) pozdĺž šnúry s kontaktom na dotyk a vzdialenosť 100-150 m, jaskyňa.
3. Zatvorenie ventilu na fľašiach v časti kavern do 40 s.
4. 4 tréningové ponory v najmenej dvoch rôznych jaskyniach.
5. Vzájomnou kontrolu s partnerom vrátane kontroly úniku plynu a funkčnosti výstroje.
6. Správne vedenie a vyväzovanie vodiace šnúry od vstupu do jaskyne na vzdialenosť 25-30 m.
7. Vyriešenie situácie „potápač bez dýchacieho plynu“ (OAG), s kontaktom na dotyk, na vzdialenosť 150 m, v situácii poskytovateľa aj príjemcu, v prostredí bez voľnej hladiny v jaskyni.
8. Správne používanie značiek a signálov pre potápanie v jaskyniach.
9. Správne a úplné oblečenie výstroje na hladine sa vzájomnú dopomoc partnerov, do 8 min.
10. Záchranu partnera minimálne do bezpečnostnej zastávky v 6 m, na horizontálnu vzdialenosť 50 m,
s trvalým zaistením dodávky dýchacieho plynu, štart v zóne jaskyne.
11. Použitie záložnej masky (jaskyňa).
12. Simulované hľadanie stratenej hlavnej šnúry pomocou bezpečnostnej cievky (v podmienkach zodpovedajúcich zóne jaskyne).
13. Premostenie a prekonanie medzery šnúry pri odbočení (jump) pomocou premosťovacieho navijaka či cievky (jaskyňa).
14. Dočasné prepojenie prerušenej šnúry (gap) s pomocou prepojovacej cievky (jaskyňa).
15. Neprerušované napájanie šnúr zo všetkých navijakov skupiny a kladenie dočasné neprerušené hlavné šnúry sa začiatkom v vstupe do jaskyne (tímovej cvičenie).

Dĺžka kurzu najmenej:
Celkom 3,5 dňa, 4 lekcie v učebni (½ dňa), 4 praktické ponory (2 dni).

Kvalifikácia Cave Diver, oprávnenia jeho držiteľa a podmienky vedúce k jej získaniu plne zodpovedajú požiadavkám kvalifikáciou (Apprentice) Cave Diver, ako je definovaná NACD, NSS a CDAA (vrátane sinkhole Class 2).

Cena zahŕňa čas inštruktora a študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov a inštruktora na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …). Náklady na ubytovanie, plyny a dopravu pre inštruktora sa rozpočítajú medzi účastníkov kurzu. Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.  Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu