Cavern Diver

250,00 

Kategórie: Product ID: 2185

Popis

Cieľ
Prvé zoznámenie s ponory v jaskyniach. Kurz „CAVERN DIVER – CAVE DIVER 1“ je určený pre potápačský výcvik vo vrakoch a kavernách v rámci dosahu limitovaného denné svetla bez možnosti prístupu na voľnú hladinu. Naučíte sa potápaniu v takýchto podmienkach, riadeniu rizík v prostredí, ktoré sú typicky špecifické pre jaskynné potápanie. Naučíte sa základy práce s navijákom a vodiacou šnúrou absolvujete simuláciu nulovej viditeľnosti atď.

Vstupné požiadavky :
Potápač Scuba diver ** (Advanced Open Water Diver, Sport diver, CMAS**) –, alebo ekvivalentná kvalifikácia je nevyhnutná pre vstup do jaskynného potápania s požadovanými znalosťami a zručnosťami pre použitie vhodnej výstroje a postupov pre bezpečné naplánovanie a prevedenie ponorov.
1. Vek minimálne 16 rokov

2. Potápač musí byť držiteľom minimálne kvalifikačného stupňa Potápač AOWD alebo ekvivalentného, potápač s dvojčaťom alebo sidemount diver, intro tech diver.
3. Minimálne 50 zapísaných ponorov vo voľnej vode, z toho 5 nočných.
4. Podľa uváženia inštruktora : úspešne splniť vstupné testy.

Oprávnenie:
Samostatne sa potápať v kaverne , v skupine 2 až 4 potápačov , ktorí sú držiteľmi kvalifikácie Cavern Diver (Cave Diver 1) alebo ekvivalent, keď:
a ) sú oboznámení s miestom a špecifickými podmienkami daného ponoru ,
b ) aktuálne podmienky na lokalite ( viditeľnosť , prúdy, apod.) nie sú výrazne horšie než tie, za akých prebiehal ich výcvik,
c) prienik do jaskyne je obmedzený na 50m lineárne od vchodu,
d) prienik do jaskyne je obmedzený 1/3 zásobou plynu s jednej fľaše alebo 1/6 s dvojčaťa alebo sidemount fliaš.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti: Uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň Pokročilý potápač AOWD, a ďalej potom vedomosti:
• o definícií rekreačného jaskynného potápania,
• o vývoji a typoch krasových javov, kaverien a jaskýň a ich ochrane,
• o etikete jaskynného potápača,
• o všeobecných rizikách a nebezpečenstve vodou zatopených kaverien a jaskýň,
• o úlohe, funkcii a správnom zaobchádzaní s výstrojov vyžadovanou pre potápanie v kavernách,
• o všeobecných bezpečnostných pravidlách a metodike potápanie v jaskyniach vrátane signálov .

Zručnosti: Okrem schopností , využívaných pre kvalifikačný stupeň pokročilý potápač, musí byť uchádzač schopný:
• naplánovať a pripraviť ponor skupiny potápačov v kaverne,
• pripraviť Briefing a debriefing ponoru,
• ovládať špecifické potápačské metódy, vrátane vedenia, vyväzovanie a sledovanie vodiace šnúry,
• spolupracovať ako člen tímu nad aj pod vodou,
• vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu so znalosťou postupov prvej pomoci a starostlivosť o postihnutého na lokalite.

Charakteristika zóny 1 – kavern. Táto oblasť je definovaná ako tá časť priestoru, ktorá začína od vchodu do jaskyne a spĺňa nasledujúce charakteristiky:
1. Má priamu viditeľnosť a dosiahnuteľnosť hladiny, teda je v dosahu denného svetla.
2. Nie sú tu žiadne zúženia či úžiny: priečny prierez je dostatočne veľký pre pohodlný súčasný prienik dvoch potápačov s kompletným výstrojom.
3. Viditeľnosť je aspoň 10 m.
4. Maximálna hĺbka je 20 m.
5. Maximálna vzdialenosť od povrchu hladiny je 50 m.
6. Je tu trvale inštalovaná (neprerušovaná) vodiaca šnúra.
7. Nejde o sifón, prípadné prúdenie musí smerovať smerom k vstupu do jaskyne, nemení sa tu smer prúdenia.
8. Nie je tu žiadne vetvenie vodiacich šnúr, žiadna odbočka (jump) na vodiace šnúry ani jej prerušenie (gap), vodiaca šnúra nesmie byť potápačom opustená.
9. Nebude vykonávaný žiadny travers (vstup na jednom mieste, výstup na inom).
10. Prerušenie šnúry je dôvodom k prerušeniu ponoru a návratu.
11. Okruh či slučka je povolený / a len, ak sú splnené vyššie uvedené obmedzenia a fixná vodiaca šnúra (Resp. Kavernový okruh) tvorí uzavretú, veľmi dobre značenú slučku či okruh.

Povinné úkony: Uchádzač musí správne vykonať:
1. Zistenie vlastnej hladinovej spotreby vzduchu plávaním pod vodou na vzdialenosť 250-300 m v hĺbke 10-20 m po dobu 10-15 min.
2. Potápanie bezo svetla alebo viditeľnosti pozdĺž šnúry v otvorenej vode s kontaktom na dotyk na vzdialenosť 40 – 50 m , (môže byť použitá zaslepená maska).
3. Zatvorenie ventilu vo vstupnej časti jaskyne alebo na otvorenej vode do 45 sekúnd.
4. 4 tréningové ponory v minimálne 2 rôznych jaskyniach.
5. Vzájomná kontrola partnerov vrátane kontroly úniku plynov a funkčnosti výstroje.
6. Správne vedenie a vyväzovanie vodiacej šnúry na vzdialenosť 15-20 m , začiatok vo vstupe do jaskyne.
7. Nácvik situácie „potápač bez dýchacieho plynu“ ( OOG ), na vzdialenosť 40-50 m v situácii poskytovateľa aj príjemcu, v   prostredí bez voľnej hladiny v zóne kavernu.
8. Správne používanie signalizácie pre potápanie v jaskyniach.
Dĺžka kurzu najmenej : celkom 2,5 dňa, 3 lekcie v učebni ( ½ dňa ), 2 praktické ponory v kavernách.

Poznámka : Pre ponory sa môže použiť aj iné vhodné prostredie bez možnosti voľného výstupu na hladinu, ak zostanú zachované hlavné charakteristiky kavernu.

Cena zahŕňa čas inštruktoraa študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov a inštruktora na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …). Náklady na ubytovanie, plyny a dopravu pre inštruktora sa rozpočítajú medzi účastníkov kurzu. Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie (certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.  Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu