Cave Inštruktor

800,00 

Kategórie: Product ID: 2263

Popis

Charakteristika:
Veľmi schopný a skúsený jaskynný potápač na vstupnej inštruktorskej úrovni pre jaskynné potápanie.

Oprávnenie:
Sprevádzať potápačov s akoukoľvek kvalifikáciou pre potápanie v jaskyniach v im príslušných zónach. Môže plánovať, organizovať a vykonávať kompletné kurzy Úvod do jaskynného potápania (intro to cave), a to vrátane výučby v učebni, vedenie, aktivity vo vode, preskúšanie a kvalifikácie. Môže pôsobiť ako asistent počas kurzov a hodnotenia jaskynný potápač (full cave diver), a to pod priamou kontrolou najmenej jedného Full Cave Diver inštruktora s aktívnym výukovým statusom. Môže pôsobiť ako asistent počas kurzov a hodnotenia pokročilý jaskynný potápač (Advanced Full Cave Diver), a to pod priamou kontrolou najmenej jedného Advanced Full Cave Inštruktora s aktívnym výukovým statusom.
Vstupné požiadavky:
1. Minimálny vek 20 rokov.

2. Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa Advanced Full Cave Diver alebo ekvivalentného po dobu najmenej jedného roka.
3. Platná kvalifikácie najmenej Inštruktor rekreačného potápania alebo ekvivalentná kvalifikácia z iného uznávaného výcvikového systému.
4. Platné kvalifikácie prvej pomoci a CPR z národne uznávanej organizácie (platí pre inštruktorov
prichádzajúce z iného systému).
5. Pôsobil ako sprievodca pre najmenej 10 ponorov v zóne 2 a pre 5 ponorov v zóne 3.
6. Platná lekárska prehliadka nie staršie ako jeden rok.
7. Podľa uváženia inštruktor trénera: úspešne splniť vstupné testy.
8. Asistencia u aspoň dvoch kompletných kurzov jaskynného potápania.
9. Minimálne 200 zapísaných ponorov vo voľnej vode (nutné splniť do konca kurzu).
10. Minimálne 50 zapísaných ponorov v kavernách a jaskyniach, z ktorých je minimálne 20 jaskynných ponorov v zóne 2 a 10 jaskynných ponorov v zóne 3, z toho minimálne 5 ponorov vo veľkých hĺbkach, najmenej v 10 rôznych jaskyniach (nutné splniť do konca kurzu).

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti: uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň
Inštruktor rekreačného potápania a Advanced Full Cave diver a ďalej potom vedomosti:
• o zásadách vyučovania,
• o metodike výučby potápania,
• o obsahu a metodike kurzu Intro to cave,
• o pomôckach používaných pri výučbe.
Zručnosti: Okrem schopností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň Advanced Full Cave Diver musí byť uchádzač schopný:
• používať výcvikové metódy špecifické pre potápanie v zónach 1,
• viesť skupinu cvičencov pri potápaní v zónach 1 a 2,
• vycvičiť skupinu uchádzačov na kvalifikáciu Intro to cave,
• pomáhať pri výcviku na kvalifikáciu Full Cave Diver.
Pred udelením kvalifikácie musí kandidát preukázať, že je schopný:
• Plne sa orientovať v kompletnom výcvikovom systéme so špeciálnym dôrazom na Intro to Cave a Full Cave Diver.
• Vysvetliť rozdielne požiadavky na výstroj a materiál v zóne 1 a za ňou a zdôvodniť ich.
• Vyučovať kompletné teoretický a praktický obsah kurzu Intro to cave v učebni, v chránenom vodnom
priestore, na otvorenej vode a v zóne 1 samotne.
• Bezpečne viesť, kontrolovať a riadiť skupinu účastníkov v zónach 1 až 3.
• Učiť / inštruovať skupinu účastníkov v zónach 1 a 2.
• Účinne a trvalo komunikovať so skupinou, ktorú vedie.
• Prejavovať sa ako zodpovedný inštruktor jaskynného potápania.

Hodnotenie:
Vedomosti sa hodnotia použitím jedného písomného testu, ktorý má potvrdiť, že teoretické vedomosti uchádzača spĺňajú všetky uvedené kritériá. Test je kombináciou otázok s viacerými možnými odpoveďami. Témy sú nasledujúce: fyzika / fyziológia / plyn / dekompresie / vývoj jaskýň / ochrana jaskýň / etika / zóny / výstroj / metodika (orientácia / uzly / všeobecné) / organizácie ponoru / plánovanie ponoru / havarijné situácie / manažment nehody / právne aspekty / štruktúra kurzov / organizácia kurzov / metodológie výučby / štandardy/ Bezpečnostné smernice. Pre úspešne zloženie skúšky musí kandidát dosiahnuť aspoň 80% správnych odpovedí.
Vyhodnotenie zručností sa uskutočňuje v rámci priebežného posudzovania. Počas celého kurzu budú všetky požadované zručnosti opakovane monitorované a kontrolované. Kvalifikácia bude udelená len v prípade, že uchádzač ovláda a je schopný predviesť všetky potápačské zručnosti potrebné pre stupeň cave diver a Full cave diver.
Kandidát musí predviesť najmenej dve teoretické a dve praktické výukové lekcie v priebehu reálnych kurzov na stupeň cave diver so študentmi s hodnotením „prospel“ alebo lepším.

Kvalifikácia Cave Instructor je potvrdená plastovou kartou s nápisom CAVE INSTRUCTOR, prípadne voliteľne diplom.

V cene kurzu je zahrnuté:
Študijné materiály.
Kompletná výučba teoretická príprava aj praktická výučba vo vode.
Poplatok za záverečnú skúšku, ktorá obsahuje preverenie teoretických a praktických znalostí.
Medzinárodná karta inštruktora potápania a poplatok za inštruktorskú certifikáciu, diplom a ročný poplatok za štatút inštruktora potápania.

V cene kurzu nie je zahrnuté:
Plnenie fliaš zmesami.
Náklady na ubytovanie a stavu.
Doprava a ubytovanie na lokalite.

V cene nie je zahrnuté:
Náklady na ubytovanie a stravu.
Zapožičanie potápačskej výstroje.
Doprava na lokalitu.