Full Cave Inštruktor

1200,00 

Kategórie: Product ID: 2264

Popis

Full Cave Diver Inštruktor – Full Cave Instructor

Charakteristika:
Full Cave Diver Inštruktor – Pokročilý a skúsený inštruktor jaskynného potápania.

Oprávnenie:
Sprevádzať potápačov s akoukoľvek kvalifikáciou pre potápanie v jaskyniach v im príslušných zónach. je oprávnený na plánovanie, organizáciu a vykonávanie kompletných kurzov Úvod do jaskynného potápania (Intro to cave diver) a kurz jaskynného potápania (Full Cave diver), vrátane vedenia výučby v učebni a vo vode, skúšanie a udeľovanie týchto kvalifikácií.

Vstupné požiadavky:

1. Minimálny vek 25 rokov.
2. Aktívny Inštruktor najmenej po dobu 2 roky.
3. Intro to cave inštruktor alebo ekvivalentný po dobu najmenej 1 roka s aktívnym výukovým statusom.
4. Platné kvalifikácie prvej pomoci a CPR kvalifikácie u národne uznávanej organizácie.
5. Platná lekárska prehliadka, nie staršie ako jeden rok.
6. Od doby získanie kvalifikácie Intro to cave inštruktor pôsobil ako sprievodca pre aspoň 10 jaskynných ponorov v zóne 2 a 5 jaskynných ponorov v zóne 3.
7. Organizácia a vedenie najmenej 2 kompletných kurzov Intro to cave diver.
8. Asistencia pri aspoň dvoch kompletných kurzov Full Cave Diver.
9. Minimálne 300 ponorov vo voľnej vode (nutné splniť do konca kurzu).
10. Minimálne 100 ponorov v kavernách a jaskyniach, z ktorých 50 je v zónach 2 a zónach 3, v minimálne
15 rôznych jaskyniach (nutné splniť do konca kurzu).
Od doby získanie kvalifikácie Intro to cave inštruktor uskutočniť najmenej 20 jaskynných ponorov v zóne 3, z ktorých minimálne 5 ponorov bolo vo veľkých hĺbkach (nutné splniť do konca kurzu).

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti: uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačné stupeň
Inštruktor športového potápania a inštruktor Intro to cave, a ďalej potom vedomosti:
• o všeobecných princípoch výcviku v jaskyniach, so špecifickým zameraním na stupeň Full cave diver,
• o metodike výučby explorácii v zónach 2 až 3.

Zručnosti:

Okrem zručností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň Intro to cave inštruktor musí byť uchádzač schopný:
• viesť skupinu cvičencov pri potápaní v zónach 1 a 2,
• vycvičiť skupinu uchádzačov na kvalifikáciu Full Cave Diver.
Pred udelením kvalifikácie musí kandidát preukázať, že je schopný:
• Plne sa orientovať v kompletnom výcvikovom systéme so špeciálnym dôrazom na Intro to cave, Full Cave a Advanced Full Cave Diver.
• Detailne objasniť príslušné pravidlá pre manažment plynov a za akých podmienok sa, ktoré pravidlo môže použiť.
• Vysvetliť rozdielne požiadavky na výstroj a materiál pre všetky zóny so špeciálnym dôrazom na zónu 3.
• Vyučovať a viesť teoreticky a prakticky kompletné kurzy na Intro to cave, Full Cave a Advanced Full Cave Diver, v učebni, v otvorenej vode a v zónach 1 až 3.
• Bezpečne viesť, kontrolovať a riadiť skupinu účastníkov v zónach 1 až 3.
• Učiť / inštruovať skupinu účastníkov v zónach 1 a 2.
• Účinne a trvalo komunikovať so skupinou, ktorú vedie.
• Prejavovať sa ako zodpovedný inštruktor jaskynného potápania.

Hodnotenie:

Full Cave Diver Inštruktor – Vedomosti sa hodnotia použitím jedného písaného testu, ktorý má potvrdiť, že teoretické vedomosti uchádzača spĺňajú všetky uvedené kritériá. Test je kombináciou otázok s viacerými možnými odpoveďami a otázok s voľným textom. Témy sú nasledovné: fyzika / fyziológia / plyn / dekompresie / vývoj jaskýň / ochrana jaskýň / etika / zóny / výstroj / metodika (orientácia / uzly / všeobecné) / organizácie ponoru / plánovanie ponoru / havarijné situácie / manažment nehody / právne aspekty / štruktúra kurzov / organizácia kurzov / metodika výučby / Štandardy / bezpečnostné smernice. Pre úspešné zloženie testu musí študent dosiahnuť aspoň 80% správnych odpovedí.
Vyhodnotenie zručností sa uskutočňuje v rámci priebežného posudzovania. Počas celého kurzu budú všetky požadované zručnosti opakovane monitorované a kontrolované. Kvalifikácia bude udelená len v prípade, že uchádzač perfektne ovláda tiež všetky potápačské zručnosti potrebné pre stupeň Intro to cave, Full Cave a Advanced Full Cave Diver.
Kandidát musí predviesť najmenej dve teoretické a dve praktické výukové lekcie v priebehu reálnych kurzov na stupeň Full Cave a Advanced Full Cave Diver so študentmi.
Kvalifikácia Full Cave diver Inštruktor je potvrdená plastovou kartou s nápisom FULL CAVE DIVER INSTRUCTOR, prípadne voliteľne diplom.

V cene kurzu je zahrnuté:
Študijné materiály.
Kompletná výučba teoretická príprava aj praktická výučba vo vode.
Poplatok za záverečnú skúšku, ktorá obsahuje preverenie teoretických a praktických znalostí.
Medzinárodná karta inštruktora potápania a poplatok za inštruktorskú certifikáciu, diplom a ročný poplatok za štatút inštruktora potápania.

V cene kurzu nie je zahrnuté:
Plnenie fliaš zmesami.
Náklady na ubytovanie a stavu.
Doprava a ubytovanie na lokalite..

Výstroj je možné doplniť v našom e-shope.