Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SaMZ, s.r.o., so sídlom Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 36 616 893, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41347/B, DIČ: 2022208430 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@potapaci.sk
telefón: +421/ 940 815 366
poštová adresa: Mierová 183, 821 05 Bratislava
1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
1.5.Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).
2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii kurzu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť kurz organizovaný, podmienkach, spôsobe a termíne, prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1.Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu kurz,
3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:
a) záväzne rezerovať termín kurzu,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

5. Kúpna cena
5.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu kurzu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie materiálov (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
5.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien.
5.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý kurz v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr všakv deň začiatku kurzu.
5.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za službu (kurz) dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
5.6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
5.7.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred začiatkom kurzu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6. Osobné údaje a ich ochrana
6.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
6.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
6.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
6.4.Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
6.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
7.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
7.2.Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
7.3. Kupujúci potvrdením o prečítaní všeobecných obchodných podmienok pri realizácií objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z..
7.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.
7.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu kurzu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu materiály ku kurzu spolu s dokladom o zaplatení a pod.  vo forme poistenej zásielky.
7.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za materiál ku kurzu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
7.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu materiál ku kurzu, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za materiál uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
7.8.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním kurzu, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tkurzu.
7.9.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
7.10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu neoverenia si, či Vám zdravotný stav umožní potápanie, nie je dôvodom na akceptovanie reklamácie a požiadavky na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak uvedený stav bol zistený po zákonnej lehote tak ako je uvedené v bode 7.2 týchto obchodných podmienok.
7.11. Zdravotné kontraindikácií pred začiatkom kurzu alebo počas priebehu kurzu nie sú dôvodom na akceptovanie reklamácie a požiadavky na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak uvedený stav bol zistený po zákonnej lehote tak ako je uvedené v bode 7.2 týchto obchodných podmienok.

8.Rezervácia kurzu/ akcie
8.1. Podmienkou záväznej rezervácie miesta na kurz je pripísanie účastníckeho poplatku na účet predávajúceho najneskôr však 7 pracovných dní pred zahájením kurzu. Platbu je nutné uskutočniť na účet predávajúceho najneskôr do 7 pracovných dní od objednania. V prípade oneskorenej platby zaniká nárok kupujúceho na už poskytnuté zľavy zo základnej ceny kurzov alebo na predbežnú rezerváciu termínu.
8.2. Po prijatí platby bude kupujúcemu zaslaná pozvánka s termínmi a informácie ku kurzy. Ak si kupujúci nerezervoval predbežný termín, po pripísaní platby na účet predávajúceho mu budú zaslané pokyny s aktuálnymi termínmi. Kupujúci najneskôr do 7 pracovných dní od obdŕžania návrhu termínov zašle informáciu o termíne na ktorom sa zúčastní pričom tento termín sa považuje za záväzný. Termín účasti na kurze nesmie byť zaväzne rezervovaný neskôr ako 6 mesiacov od pripísania poplatku na účet predávajúceho.
8.3. Účastnícky poplatok verejných kurzov zahŕňa výučbu, elektronické študijné materiály (pokiaľ v popise kurzu nie je uvedené inak).
8.4. Kupujúci má po zložení skúšok minimálne na 75% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu a C-kartu, potvrdzujúcu príslušnú úroveň.

9. Podmienky zrušenia účasti na záväzne rezervovanom kurze/akcií
9.1. Každé zrušenie účasti (storno) na objednanom kurze alebo zmena termínu dopytovaného kurzu musí byť oznámené písomne.
9.2. Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času kurzu/akcie a dôvodu zrušenia kurz/akcie. Oznámenie o zrušení kurzu/akcie a objednaných služieb je potrebné uskutočniť čo najskôr písomne e-mailom alebo poštovou zásielkou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia kurzu/akcie.
9.3. Poveternostné podmienky pokiaľ sa nejedná o živelnú pohromu nie sú dôvodom na zrušenie účasti na kurze/akcii a vzťahujú sa na ňu storno poplatky.

9.4. Výška storno poplatku v prípade zrušenia účasti na objednanom termíne konania kurzu:
Zrušenie v zákonnej lehote, tak ako je uvedené v bode 7.2. týchto obchodných podmienok – bez poplatku,
• 14 a viac pracovných dni pred termínom realizácie kurzu – 50 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu
7 až 13 pracovných dni pred termínom realizácie kurzu – 75 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu
• 0 – 6 pracovné dni pred uskutočnením kurzu – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu

9.5. Neúčasť na kurze bez uskutočneného storna zo strany objednávateľa – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu (v prípade neúčasti na kurze poplatok za kurz nevraciame, objednávateľ má právo poslať za seba na kurz náhradného účastníka, pričom túto zmenu musí oznámiť najneskôr 2 pracovné dni vopred. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník).
9.6. V prípade výnimočných situácií je možné dojednať osobitné storno podmienky.
9.7. Za neúčasť kupujúceho na výučbe predávajúci neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť kupujúcemu ponúknutá možnosť nahradiť si zameškaný kurz v inej skupine na rovnakej úrovni s storno poplatkom vo výške 25% z ceny v čase zakúpenia, pričom za základ výpočtu sa považuje cena bez zľavy.
9.8. V prípade individuálnych kurzov, ktoré si kupujúci objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu mailom alebo telefonicky. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 14.00 hodiny pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak kupujúci zruší výučbu po 14.00 hodine pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnené vyučovanie.

10. Presun / zrušenie termínu verejného kurzu
10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov (toto neplatí pri garantovanom alebo individuálnom kurze), ako i v prípade udalostí, ktoré nemôže predávajúci ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie, náhla práceneschopnosť lektora a pod.).
10.2. V prípade zrušenia plánovaného termínu verejného kurzu/akcie môže byť kupujúcemu ponúknutý aj individuálny kurz v skrátenom rozsahu, vzhľadom na to, že celá pozornosť inštruktora, ako aj tempo a obsah výučby sú prispôsobené jedinému účastníkovi. V prípade, že by kupujúci o individuálny kurz záujem neprejavil a náhradný termín verejného kurzu/akcie by mu nevyhovoval, bude mu vrátená plná výška uhradeného poplatku za kurz.

11. Certifikát a neúčasť na hodine
11.1. Každý kupujúci má po zložení skúšok minimálne na 80% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Osvedčenie o absolvovaní kurzu a uhradení certifikačného poplatku (ak nebol uhradený ako súčasť kúpnej ceny) sa vydá kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od zloženia skúšky a uhradenia príslušného poplatku za vystavenie certifikácie. V prípade vystavenia dočasnej certifikácie, je nutné túto skutočnosť nahlásiť najneskôr v deň začiatku kurzu.
11.2. Za neúčasť kupujúceho na výučbe predávajúceho neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť kupujúcemu ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni.
11.3. V prípade individuálnych kurzov, ktoré si kupujúci objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo mailom. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 14.00 hodiny pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak študent zruší hodinu po 14.00 hodine pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu.

12. Záverečné ustanovenia
12.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
12.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
12.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
12.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
12.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
12.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
12.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
12.8. Overenie zdravotného stavu nájdete v tomto zdravotnom dotazníku. V prípade, že na všetky otázky ste odpovedali NIE, nie je nutné potvrdenie od lekára.

13. Riešenie sporov
Spotrebitelia môžu využiť príslušný odkaz na riešenie sporov, ak majú pocit, že boli porušené niektoré ich spotrebiteľské práva. Návrh môžu podať buď cez európsku platformu alebo u prostredníctvom subjektov: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), a tiež tie súkromné subjekty, ktoré sú v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Platí od 1.1.2014